RentReliefBanner 

Ozali Na Bosenga Ya Lisungi Yakofuta Ndaku?


Programme Ya Lisungi Ya Kofuta Ndaku Nalobangu


Maine ezali na mbogo ebele($200 million) yako sunga batu pona kofuta ndaku, mbogo yango ewuti na  programme ya lisungi yakofutela ndaku ya federal.  Programme oyo ekopesa lisungi yako futa ndaku pe kafuta miyi na courant naba futeli po ete ba bungisa ba ndaku na bango te. Agence ya misala ya communaute ya Maine ekotala makanbu ya batu nionso oyo ba senge lisungi, soki ba ndimami, pe ekofutela baye nionso ba ndimama na programme oyo ndaku na makanbo nionso etali ndaku(ndakisa courant mayi, chauffage).Ko Ndimama


Bafuteli oyo bazali kosenga esengeli bakokisa mibeko nionso oyo esengami po ete ba ndimama pona lisungi:

Ndelo Ya Lifuti

Lifuti ya batu nionso bafandaka na ndaku nayo esengeli ezala na ndelo oyo esengami. Ndalo yango ezali kokesa kolanda esika ofandaka pe monene ya libota nayo. Kota awa pona komona ndelo ya lifuti.


ReducedIncome

Kokoso Ya Misolo

Esengeli ozala na lifuti mukie, ozala na biloko ya kofuta ebele,to pe ozala na ba kokoso mususu ya mbogo kowuta na COVID-19 to pe o ndimama na lifuti ya batu bazanga mosala kobanda mokolo ya le 13 Mars 2020 ti mokolo ozo senga lisungi.

HousingInstability

Ndalu Ezangi Stabilite

Esengeli olakisa ete okomi pene yakobungisa ndaku pe okoma kolala libanda to pe balingi ba bengana yo na ndaku. Oyo ekoki kozala lokala odefi mbogo pona kofuta ndaku, ozali na niongo ya ndaku na ba niongo ya myi, courant, chauffage to batindeli yo mokanda ete bako bengana yo na ndaku.


Kosenga (Application)


OnlineIcon

Kosenga En Ligne (Application En Ligne)

Toza na elikia ete systeme ya lisengi oyo topesa tango programme oyo ebandaki eyanolami. Soki ozali na mwa kokoso na application tango ozali kosenga benga Agence d'action ya communaute ya esika ofandaka

kosenga en ligne pona comte oyo ozali kofanda nase awa pe toko tindayo na Agence oyo ekoki nayo 

Current County:

Icon_Data

Kosenga Na Nzela Ya Lokasa
Telecharge application awa. Okoki ko tinda application nayo nazenla ya email to pe kotinda yango na boite a lettre ya Agence d'action ya communaute esika ofandaka, soki olingi application ya lokasa, benga Housing ya Maine na 1-800-452-4668 pe toko tindela yo yango.


Programme ya Lisungi ya Lombago pona Bafuteli FAQsMituna Ya Mofuteli

Ngoga nini Esengeli kosenga ?

Okoki kobanda kosenga lisungi mokolo ya Lundi 1 Mars na ngoya 12h. Lokasa oyo ekozala na bouton ya “Senga sikoyo” yango ekomema yo na esika okobanda kokoma lisengi nayo.

Nani a ndimami pona kozwa lisungi yako futa ndaku

Mofuteli esengeli naye akokisa mibeko nionso oyo esengami pona ko ndimama na lisungi oyo yako futa ndaku:

 • Baye nionso bafandaka na ndaku nayo esengeli bazala na lifuti oyo eleki ndelo te. Ndelo yango esengeli ekokana na esika ofandaka, ekokana pe na Munene ya libota nayo. Kota awa omona ndelu ya lifuti. 
 • Esengeli ozala na lifuti ya mukie, ozala na biloko ya kufata ebele, to pe ozanga mbogo kowuta na pasi ya COVID-19 To ondimami pona kozwa lifuti ya batu bazanga musala kobanda mokolo ya le 13 Mars 2020 ti mukolo ozo senga lisungi.
 • Esengeli nayo olakisa ete okoki kobungisa ndaku nayo pe okoma kolala libanda to pe kobungisa esika ofutelaka. Esengami nayo otinda lisengi pona mbogo ya ndaku, ya miyi na courant yaba sanza oyo eleka to pe olakisa mukanda oyo batindala yo ete bako bengana yo na ndaku.

 

Nafanda na ndaku oyo bafutelaka nga mbogo ndabu. Nakoki kosenga lisungi?

Iyo. Atako ofandaka na ndaku oyo ya Housing Choice Voucher tope na Section 8 okoki kosenga pona eteni ya mboyo oyo etikali pona kofuta ndaku. Yambo nayo kosenga, solola nanu na administrateur ya programme po asunga yo na oyo etali makambu ya ndaku.

Programme oyo ekofuta nini?

Programme oyo ya lisungi ya ndaku ya lobango ekoki kofuta ndaku pe kofuta niongo ya mayi na courant kobanda na mokolo ya le 13 Mars 2020. Programme oyo ekofuta pe ndaku, yaba sanza misatu oyo ezali koya na mbala moko. Ekofuta courant, mayi, poubelle, pe chauffage. Programme oyo ekoki pe kofuta ba mbogo ya ndaku ya  sanza mususu soki kaka eza nakati ya mikanda yakofutela ndaku. Programme oyo ekoki pe kofuta internet. ekoki pe kofuta mbogo oyo oza nango bosenga lokola deposit ya ndaku, mbogo ya application pe mbogo ya makolo pona batu oyo bazali kolukela yo ndaku na tangu ya demenagement pona tina ya COVID 19 soki ozali kolongwa na ndaku. Okoki kosenga lisungi yako futa courant, mayi, chauffage, poubelle pe biloko mususu atako oza bosenga na lisungi ya mbogo ya ndaku te. na bongo esengeli nayo osenga lisungi ya ndaku, pe osenga lisungi ya kofuta niongo ya internet.

Mbogo boni ya ndaku programme oyo ekofutela ga?

Ndelo ya mbogo ezali te pona lisungi yako futa ndaku. Mutuya ya mbogo ya ndaku ya sanza ekomami na mukanda yakofutela ndaku. okoki kosenga lisungi yakofuta ndaku pona ba sanza oyo eleka kobanda na mokolo ya le 13 Mars 2020, Pe okoki kosenga lisungi yakofuta ndaku pona ba sanza misatu oyo ezali koya mbala moko. Ndakisa, okoki kosenga lisungi na sanza ya Mars 2021 pe lisungi osengi ekoki kozwa mbogo ya kofuta ndaku yaba sanza ya Avril, Mai, pe Juin 2021 pe ba niongo ya ndaku yaba sanza eleka. Programme oyo ekoki kosunga pona kofuta ndaku nayo tiba sanza 15.

Esengeli na nga nazala naba niongo yakofuta ndaku po nazwa lisungi kowuta na programme oyo ya lisungi yakofutela ndaku?

Te. Okosenga lisungi yakofuta ndaku (tope lisungi ya ba niongo mususu lokola mayi, courant..) pona kofuta ndaku yaba sanza oyo ezali koya. Opesameli makoki yako senga lisungi yakofuta ndaku kobanda le 13 Mars 2020 soki esengeli pe kosenga lisungi yako futela ndaku yaba sanza misatu oyo ezali koya.

Ebongo nakozala na makoki yakozwa lisungi yakofuta ndaku sima yaba sanza misatu oyo programme oyo eza kosunga?

Iyo. Okoki kozwa lisungi yaba sanza 15 pona kofuta ba niongo ya ndaku yaba sanza eleka pe ba sanza oyo ezali koya. Tangu ba sanza misatu ekokoka, bako benga yo (na telephone soki otindaki lokasa yako senga lisungi tope bako tindela yo na boite a lettre nayo soki osengaki lisungi en ligne) kotuna soki ozali na bosenga ya lisungi. Esengile nayo opesa mayebisi nionso oyo etali lifuti nayo lisusu soki opesaki kaka lifuti ya sanza moko mbala ya liboso. Esengeli pe olakisa ete ondimami na mibeko nionso ya programme oyo. Nde okozala na makoki ya okozwa ba sanza misatu ya lisungi yako futa ndaku na mayi, courant, chauffage pe biloko mususu.

Esengeli na ga nazanga mosala po na ndimama?

Te . soki kaka olakisi ete oza na bosenga pe okokisi mibeko nionso ya lifuti oyo esengami, ezo senga te kaka ozanga musala po ondimama na programe oyo.

Naza na ba ngoga mukie na musala / Naza na biloko yakofuta pona bana kowuta na COVID-19. Nakoki pe kosenga?

Iyo.

Nafandaka na ndaku oyo etambolaka pe nazo futela mabela bisika ndaku ezali. Nakoki pe kosenga na programme oyo?

Iyo. Programme oyo eko sunga kofuta mabele esika ndaku ezali pe kofuta ndaku oyo etambolaka. Kasi mbogo ya Parc ekofutama te.

Nakoki kosenga lisungi pona kofuta Courant mayi, chauffage, ata soki nazali nabosenga ya lisungi pona kofuta ndaku te?

Iyo, bafuteli bakoki kosenga lisungi pona kofuta courant, mayi, chauffage ata soki bazali nabosenga ya lisungi yakofuta ndaku te. Esengeli nayo olakisa ba facture oyo ewuti na ba compagnie ya mayi, ya courant pe ya chauffage ete oza na niongo na bango to pe esengeli ofuta bango mbogo.

Esengeli na ga nalakisa nini po nasenga? 

Kobakisa na mayebisi oyo ezali nase awa, to sengi na bafuteli pe bakolo ndaku basolola pona kokoka na programme oyo po ete bango nionso esengeli bapesa mikanda oyo programme oyo eko senga bango tengo mofuteli azo senga linsungi. 

KOLANDELA  LIFUTI:
Esengeli nayo olakisa lifuti ya mvula mobimba ya 2020 ya batu nionso bafandaka na ndaku nayo to pe lifuti ya sanza oyo, ya batu nionso bafandaka na ndaku nayo.

Lifuti ya mvula mobimba ya 2020, mikanda nakoki kolakisa:

Lifuti ya sanza oyo, mikanda nakoki kolakisa:

 

 • Lifuti ya mvula mobimba ya 2020 ya batu nionso bafandaka na ndaku nayo.

 • Forme ya IRS ya 2020 pe1040s pona batu nionso oyo bafandaka na ndaku nayo oyo baza mikolo 18 ans ti likolo To

 • Declarations de salaire,fiches de paie, Forme ya  IRS W-9,  Forme ya IRS 1099 pe Schedule C  soki oza na compagnie nayo moko, declarations d’interts, Forme ya 1099 G to forme ya declaration de prestation DOL ReME account soki osalaka na compagnie, pe ba preuve ya lifuti mususu pona batu nionso bafandaka na ndaku nayo ya 18 ans ti likolo.

 • Lakisa mukanda oyo ewuti na agence ya gouvernement ete ondimami eza na date ya le 1 Janvier 2020 to ya sima (ndakisa TANF, HEAP, to SNAP)

 

 • Lifuti ya sanza ya batu nionso oyo bafandaka na ndaku nayo  ezala na date ya mukolo ozo senga lisungi.

 • Lakisa declaration de salaire, fiches de paie, declarations d’interts, declarations d’assurance chomage ya batu nionso bafandaka na ndaku nayo (oyo ezali na account ya DOL ReME),pe ba preuve ya lifuta musu pona batu nionso bafandaka na ndaku nayo oyo baza na 18 ans ti likolo

Bongama pona kolakisa mikanda oyo ezo lakisa lifuti nionso ozwaka.

Soki osalelaki lifuta ya mvula ya 2020 pe o ndimami, pe oza lisusu naposa ya lisungi kowuta na programme oyo, okozala lisusu na bosenga yakolakisa lifuti nayo te.

Soki osalelaki lifuta nayo ya sanza pe o ndimami pe oza lisusu naposa ya lisungi kowuta na programme oyo esengeli nayo olakisa lisusu lifuta ya sanza oyo, ya batu nionso bafandaka na ndaku nayo.

NDAKU & PREUVE YAKO FUTELA
Esengeli nayo olakisa mukanda oyo ezolakisa ete ofutelaka to pe facture ya courant, mayi, tope chauffage lokola preuve ya esika ofandaka. Esengami nayo lisusu olakisa ba recue ete ofutaka ndaku pe preuve ya niongo boni ozali nayango. Soki olakisi mikdanda oyo nionso toko benga kolo ndaku esika ofutelaka pona kotuna esika ofandaka pe kotuna niongo ya ndaku oza nayango.

LISUNGI YA MAYI, COURANT NA CHAUFFAGE
Esengeli nayo olakisa facture ya ba niongo ya mayi courant, chauffage, pe mukanda oyo ezo lakisa ete oza na posa ya lisungi.

BA INFORMATION YA KOLO NDAKU
Zala na mkobo, numero ya telephone, pe adresse email ya kolo ndaku to ya mutu oyo atalaka makanbu ya ndaku epayi bako tinda mbogo, soki o ndimami.

Okoyebisa kolo ndaku nayo ete esengeli  atiya mokoloto na forme oyo bakotindela bango. Agence d’action ya Communaute(CAA) eko tindela bango mukanda pe W-9 po bakoma pe batia mokoloto. Toko futa ndaku te ti mokolo kolo ndaku akotindela biso forme oyo ya W-9 pe atie mokolo na mokanda epayi CAA ya esika ofandaka. Kobanga te pona forme ya W-9 oyo ekowuta na ba compagnie ya mayi caurant tope chauffage.

Nkolo ndaku na ga akozwa mbogo naye ya ndaku ndegenini?

Nasima nayo kotinda mikanda nionso oyo esengami pe kolo ndaku nayo atindi pe mikanda nionso oyo basengi ye CAA akotala mikanda nionso pe ko ndima oyo batindi mikanda oyo edimami na programme oyo. Nde nasima bako futa mbogo ya ndaku epayi ya kolo ndaku na nzela ya cheque to pe bakotinda yango mbala moko na compte bancaire naye. Toko tindela yo mukanda koyebisa yo soki o ndimami na programme oyo.

Ndege nini nakoki kosenga?

Soki programme oyo ebandi, mbala moko okoki kobanda kosenga na nzela ya:

 

Ti mokolo okoki kosenga lisungi?

Kosenga lisungi eko ndimama mikolo nionso tina na sanza ya septembre ya mvula 2021. Soki ekozala na lisungi mususu yako futa ndaku kowuta na federal, toko koma yango awa.

Programme oyo eko zanga mososo?

Toyebi nanu te soki mbogo ekosila, toza kolikwa ete Maine ezali na , mboyo ekoki pona kosunga batu nionso oyo ba ndimama pona lisungi yako futa ndaku.

Nako sala nini soki kolo ndaku naga aboyi kosala elongo na programme oyo?

Okoki kaka kosenga lisungi. Atako kolo ndaku nayo aboyi kosala na programme oyo, komela biso numero ya telephone na email na bango na mukanda oko tindala biso yako senga lisungi. Tango bako mukanda toko tindela bango etet yo osengi lesungi pona kofuta ndaku bakozala na mikolo 10 ti 14 po ete bango pe bakoma mukanda pe ba nzogisela biso yango. Soki bakomeli biso mokanda yango to pe ba bengi biso te, toko sala elongo nayo pe toko tindela yo mbogo yako futa ndaku.

Soki kolo ndaku nayo aboyi kosala na programme oyo pe okoki kolakisa te mukanda oyo elobi ete ofutelaka pe mbogo boni ofutaka toko futa yo tina 100% ya taux ya marche equitable na taux ya (FMR). Okokuta yango awa ekolakisa yo mutuya ya FMR ya esika ofandaka. 

Nini esengeli nazela sima yako senga lisungi? Nani esengeli na benga sima yako tinda mokanda yako senga lisungi?

Soki osengi lisungi en ligne, sima nayo kotinda application mbala moko okokota na page oyo ezali na mayebisi nionso ya oyo ekoya sima nayo kosenga lisungi. Tango CAA ezwi bosenga nayo okozwa email koyebisa yo ete lisengi nayo baza kosala yango. Okozwa pe email mususu soki ba ndime bosenga nayo po ba futela yo ndaku. Ba Agence d’action ya communaute ya Maine (CAAs) bango the bako tala makanbu nionso ya programme oyo na bisika bofanda, pe bokoki ko benga bango pona mituna nionso bozali na yango. Kota awa pona komona ba CAA ya bisika bofandaka. Soki osengi lisungi na nzela ya lokasa, okozwa email soki okomaki yango na lokasa to pe bakobenga yon a telephone. Bako komela yo email to pe bako benga yon a telephone tango bakozwa mokanda ya kosenga lisungi pe tango eko ndimama.

Nini yasika ezala na lisungi oyo yakofuyela ndaku?

Programme oyo lisungi ya kofutela ndaku ya lobangu ezali naba avantage ebele.

 • Programme oyo ezali ya ngoga mulayi, na esika ezala sanza na sanza. Elingi koloba boye bosengi lisungi ekosalema tango nionso, pe bako landela yango nabokebi nionso.
 • Programme oyo ekofutela ndaku ba sanza 15 yakofutela ndaku nayo. Ekofutela yo ba niongo ya ndaku ko banda moloko ya le 13 Mars 2020 pe ekofuta ba sanza misatu oyo ezali koya kaka na application moko oyo okotinda. Pe okozala na makoki ya ko comfirme soki olingi ba prolonge lisungi sima y aba sanza misatu ya liboso.
 • Programme oyo ekofuta pe mayi, courant, chaufage ata oza na bosenga ya lisungi yakofuta ndaku te.
 • Soki balingi ba bengana yon a ndaku ot pe olingi obungisa ndaku asika ofanda. Oko sungama pe naba service mususu. Bokozwa mayebisi oyo etali likanbo yango sima.

 

Na sengaki lisungi na ba programme ya liboso yambo ete bakanga le 30 Decembre 2020, kasi batalaki application na ga te /kolo ndaku na ga afutamaki te. Nasala nini?

Soki ozali na mituna oyo etali programme oyo, benga Housing ya Maine na 1-800-452-4668 soki ozali na motuna oyo etali application nayo, benga mutu ya CAA ya esika ofandaka

Esika nini nakozwa mayebi pona oyo etali programme oyo?

Koma forme oyo ezali nase awa po ozwa liste mobimba ya mayebisi oyo etali programme ya lisungi ya ndaku ya lombagu. Toko kabola mayebisi ya sika pona programme oyo nazenla yaba liste ya email, oyo ezali awa, pe naba plateforme yaba media sociaux.

Nani esengeli kobenga soki nazali na mituna pona programme oyo?

Soki ozali na mituna oyo etali programme oyo, benga Housing ya Maine na 1-800-452-4668 soki ozali na motuna oyo etali application nayo, benga mutu ya CAA ya esika ofandaka

Bakoki kobengana g ana ndaku tangu nazali kozela lisungi?

Ezali bongo na mokanda ya federal oyo epekisi kobenga batu na ndaku ti Juin 2021. Elingi koloba boye kolo ndaku akoki kobengana mofuteli na ndaku te po azangi kofuta mbogo ya ndaku na eleko oyo ya COVID-19. Soki balingi ba bengana yon a ndaku, tope ozo banga ete bako bengana yo benaga Pine Tree Legal Assistance bango bako sunga yo.

Nazali mofuteli te, kasi nazali na mortgage yako futa. Nakoki pa kozwa lisungi?

malheureesement, programme oyo lisungi ya kofuta ndaku ya lombangu ezali kaka pona ba oyo bafutelaka. Soki ozali loan tope niongo ya Housing ya Maine, benga batu ya service ya loan pe tuna bango ndege nini kozwa programme ya lisungi ya Housing ya Maine. Pona ba oyo bazali pe naba loan kowuta na batu mususu bo benga ba service nabino ya mortgages (Angence oyo etindelaki yo mukanda ya mortgage) pe solola na bango.

Ebongo soki nazangi lifuti? Nakoki pe kosenga? esengeli na ga natinda lisusu mikanda ya lolenga moko boye?

Soki ozangi lifuti, okoki kosenga na programme oyo. Esengami nayo kotinda mikanda te po osenga.

Na defaki mbogo pona futa ndaku/Nafutaki ndaku na ga na carte de credit. Programme oyo ekoki kozongisela ga mbogo?

Te tokoki kozongisela yo mbogo te. Programme oyo ezali kaka pona kofuta mbogo ya ndaku oyo nanu efutami te. Nde bongo tozali kondima ete kodefa mbogo pona kofuta ndaku ezali preuve ete ozali na bosenga ya lisungi na programme oyo. Esengeli nayo kokokisa mibeko mususu oyo esengami po ete o ndimama.

Esengeli na ga na bungisa musala tope lifuti na ga ekoma mukie po ete na senga?

Te. Ensengeli na yo okokisa kaka ndelo ya lifuti oyo esngami po ete o ndimama, talo emati makasi pona tina ya COVID-19, pe ozali na kokoso yako futa ndaku, mayi na courant pe biloko mususu oyo etali ndaku.

Komata talo ya ndege nini pona tina ya COVID-19 kokisa mibeko?

Ezali na ba nzela ebele. Oyo pe eza nakati:

 • Mutuya ya mayi to pe courant ezoya talo makasi po ozo fanda na ndaku mingi
 • Motuya maksi ya internet po ozo sala teletravail tope bana nayo bazali na bosenga ya Internet pona kelasi
 • Ozo salela mbogo ebele pona wenze
 • Ofuti mbogo ebele na hopital pona COVID-19
 • Talo makasi to pe osaleli mbogo pona kosalisa bokono ya bana
 • Talo makasi tope ozo salela misolo ebele pona libota nayo
 • Soki oyebi te ndege nini kosala benga Housing ya Maine na 1-800-452-4668 pe tokoki kosunga yo.

 

Ndege nini kolakisa ete nakokisi mibeko ya “pasi ya ndaku”?

Esengeli nayo olakisa recu ya ba niongo ya ndaku tope recu ya niongo ya mayi na courant. Soki osi ofutaki ndaku kasi ozali bosenga na lisungi pona kofuta ndaku ya ba sanza oyo ezali koya okoki ko signe mukanda oyo ezoloba ete ozali bosenga na lisungi. Tokoki te kofuta mayi na courant ya ba sanza oyo ezali koya po ete esengeli na biso tozala na ba recu po ete tofuta compagnie.

Programme oyo ekoki kofutela ga mbogo ya courant na mayi pona ba sanza oyo ezali koya ndege ezo futa pona ndaku?

Te. Tozali na bosenga ya recu to pe mukanda oyo ezali kolakisa ete ozali na niongo po ete to futa compagnie.

Ebongo soki na leki ndelo ya lifuti ya esika na fandaka? Ezali bongo na eloko nakoki kosala?

Tango mosusu. tokoki kotala ba niongo mususu oza nango pe tolongoli yango na lifuti nayo. Oyo etali biloko lokola kofuta mbogo ya bana to pe mbogo ya maladi/hopital. Benga CAA ya esika ofandaka soki ozali na mituna.

Nazali na scanner te kaka lokasa ya mikanda oyo nazali nayango bosenga pona kosenga. nasala nini?

Okoki kokanda photo na telephone nayo pe otindi yango na CAA ya esika ofandaka to pe tinda yango na link batindelaki yo na nzela ya email.Okoki pe kosala photocopie ya mikanda pe otindi yango na CAA ya esika ofandaka na boite ya lettre.

Na zali na posa basunga ga pona kokoma kosenga lisungi. Nani okoki kosunga ga?

iyo. Okoki kobenga CAA ya esika ofandaka pe bakoki kosalisa yo kokoma na nzela ya telephone. Okoki pe kosenga ndeko ya libota to pe moninga nayo asunga yo kokoma lisungi.

Ezali bongo na eloko oyo kolo ndaku na ga esengeli asala oyo ekeseni na programme oyo ya liboso?

Iyo. Soki ozali na mukanda oyo ezo lakisa te ete ofutelaka ndaku kolo ndaku nayo esengeli alakisa preuve ete ndaku wana ezali yaye. Bakoki kolakisa recu yaba tax tope mikanda ya ndaku. Soki pe oza na compagnie oyo etalaka makanbu ya ndaku, esengeli pe balakisa ete bango nde batalaka makanbu ya ndaku. Kolo ndaku nayo akozwa email soki lisenga nayo ebimi na systeme ekolakisa mayebisi nayo nionso.

Nazo futela pona somba. Nakoki pe kosenga?

Iyo. Okoki kosenga soki mutu moko te na ndaku nayo asombi ndaku yango, to pe azali na kati ya mortgage ya kosomba ndaku. Esengami nayo olakisa mukanda ete ozo futela ndaku.

Nazo futela ndaku ya baboti na ga to pe yaba ndeko na ga ? nakoki kosenga?

Okoki kosenga kaka soki ozo fanda na ndaku nayo moko, ndaku moko na kolo lupango te. Elakisi ete esengeli ozala na kikuku, esika ya kosokola na ndaku nayo. Tozo senga ete ozala na contrat oyo ekomami tope ba preuve oyo ezali kolasi ete ofutaka ndaku. Oko ndimama te soki oza ndeko pe ofutaka ndaku kasi preuve eza te. Soki oyebi te benga Housing ya Maine na 1-800-452-4668 pe tokoki kosunga yo.

Nazali na mutu to kabolaka naye kofuta ndaku naza na bosenga ya lisungi yakofuta ndaku kasi mutu tokabolaka naye aza na bosenga te. Nakoki kosenga?

Iyo. Okoki kosenga pona eteni nayo yakofuta ndaku. Esengami nayo otia mutu oyo bozo kabola naye ndaku te na lisenga nayo. Soki o ndimami, bako futa kolo ndaku nayo eteni nayo ya mbogo ya ndaku. Soki ofutaka kolo ndaku nayo, kolo ndaku nayo esengeli alakisa mikanda . bakozwa ba information yango tango ozo senga lisungi. Soki ofutaka ndaku epayi ya mutu bokabolaka naye ndaku, esengami nayo otinda liste ya ndege ofutaka.

Ebongo soki bapimeli ga? Nakoki kosenga ete ba bongola mokano?

Iyo. Soki o ndimi mokano oyo bazwi te okoki koloba ba bongola mokano, okoki kobenga na CAA oyo baboyeli yo lisenga nayo pe yebisa bango olingi osala appel. Mutu mususu na CAA ako tala lisengi nayo. Soki bazwi kaka mokano moko wana, bongo okoki kosala appel na Housing ya Maine nako benaga awa 1-800-452-4668.


Mituna Ya Kolo Ndaku

Mbogo ya programme ya lisungi ya kofutela ndaku ya lombagu ekowuta wapi?

Mbogo ya programme ya lisungi yakofuta ndaku na lombagu ezo wuta na gouvernement federal. Programme ekanbami na Housing ya Maine (Autorite ya Housing ya Etat ya Maine). Agence d’action ya communaute ya Maine nde ekolandela makanbu nionso.

Programme oyo ekofungola mokolo nini?

Toko banda kozwa ba application na mokolo ya Lundi 1 Mars na ngoga ya 12h.

Nakosala ndege nini soki nazali na bafuteli oyo bazo senga lisungi?

Toko tindela yo notice oyo esengeli nayo kokoma pe kotia mokoloto na application. Okoki kotala awa ndakisa ya application. Esengami nayo olakisa W-9  soki nanu osala na programme ya lisungi yakofuta ndaku te liboso. Esengami nayo olakisa mokanda to pe contrat ya ko louer  ndaku kati ya kolo ndaku na mofuteli oyo azali kosenga lisungi na programme oyo. Soki ozali na mukanda oyo ezali kolakisa ete ofutelaka te, Ensengami nayo otinda preuve ete ozali kolo ndaku (ndakisa facture ya impot na acte) soki mofuteli nayo atindi application, CAA ya esika ofandaka bako tindela yo email to pe bako benga yo pe koyebisayo denge nini esengeli  kotinda mikanda.  Esengeli opesa mofuteli nayo copie ya mikanda oyo ezali na signature nayo.

Esengami nayo oyanola CAA na mikolo oyo esengami nayo oyanola bango: mikolo 10 soki babengi to batindeli yo email, to mikolo 14 soki batindeli yo mikanda na boite email. Soki oyanoli te na mikolo oyo epesameli yo, mofuteli nayo akozwa mbogo ya programme oyo na esika nayo.

Nakoki kosengela mofuteli na ga lisungi yako futa ndaku?

Okoki ko salisa mofuteli nayo Akoma application. Okoki pe kobanda processus ya kotinda application ya mukolo ndaku oyo ezali naba information ya mofuteli nakati. Nde wana Agence d’action ya communaute ya esika ofandaka eko benga mofuteli nayo.

Est ce que ndelo ezali na bafuteli boni esengeli basenga lisungi na programme oyo?

Te.

Soki mofuteli a ndimami na programme oyo te, bako bengana bango na ndaku?

Kolo ndaku akoki kokomela court ya Maine pona kobenga mutu na ndaku, kesi ezali na mukanda ewuti na federal, oyo ezali kopekisa kobenga mutu na ndaku ti Juin 2021, ezali kopase nzela na mofuteli abima na ndaku te ata ba bengani ye.

Mbogo ekokomela ga ndege nini?

Ekolandisama naba information nini okomaki na application nayo pe denge nini boyokanaki , bako tindela yo mbogo na compte bancaire nayo to pe okozwa cheque.

Mofuteli na ga asengaki lisungi, kasi nanu nazwi mbogo te. Nasala nini?

Soki ozali na mituna oyo etali programme oyo, benga Housing ya Maine na 1-800-452-4668 soki ozali na motuna oyo etali application nayo, benga mutu ya CAA ya esika ofandaka

Mbogo ya lisungi ya ndaku ekofuta nini?

Programme oyo ya lisungi ya ndaku ya lobango ekoki kofuta ndaku pe kofuta niongo ya mayi na courant kobanda na mokolo ya le 13 Mars 2020. Programme oyo ekofuta pe ndaku, yaba sanza misatu oyo ezali koya na mbala moko. Ekofuta courant, mayi, poubelle, pe chauffage. Programme oyo ekoki pe kofuta ba mbogo ya ndaku ya sanza mususu soki kaka eza nakati ya mikanda yakofutela ndaku. Programme oyo ekoki pe kofuta internet. ekoki pe kofuta mbogo oyo oza nango bosenga lokola deposit ya ndaku, mbogo ya application pe mbogo ya makolo pona batu oyo bazali kolukela yo ndaku na tangu ya demenagement pona tina ya COVID 19 soki ozali kolongwa na ndaku. Okoki kosenga lisungi yako futa courant, mayi, chauffage, poubelle pe biloko mususu atako oza bosenga na lisungi ya mbogo ya ndaku te. na bongo esengeli nayo osenga lisungi ya ndaku, pe osenga lisungi ya kofuta niongo ya internet.

Ebongo soki nazwi bongo ya ndaku pona ba sanza oyo ezali koya bongo mofuteli naga alongwe na ndaku? Esengeli na ga nafuta programme?

Iyo. Esengeli nayo ozongisa mbogo ya programme pona ba sanza nionso mofuteli afandi na ndaku te.

Ebongo soki nalingi kosala elongo?

Toza na elikia ete kolo ndaku akolinga kosala elongo na programme oyo kasi tokoki te kopusa yo osala elongo. Pona bongo, mofuteli nayo akoki kosenga na programme oyo kozanga yo pe azwi lisungi. Soki yo olingi te kosala elongo, yebisa CAA bayeba makanbu tango bako benga yo.

Ebongo soki mofuteli na ga aboyi kosala elongo? Nakoki kosenga pona bango?

Toko likia ete bafuteli bako sala elongo kasi tokoki kotindika bango basenga. Okoki te kosengela bango.

Nakoki komatisa ndaku pona bafuteli oyo bazo senga lisungi na programme oyo?

Okoki komatisa mutu ya ndaku na 2021kaka soki komatisa ndaku ezali na kati ya mikanda oyo boyokanaki.

Bafuteli na ga bakoki kosala appel soki ba boyeli bango lisengi?

Iyo. Soki mofuteli nayo alingi asala appel pona baboyeli ye, bakoki ko benga na CAA pe koyebisa bango ete balingi basala appel. Mutu mususu na CAA ako tala lisengi na bango. Soki CAA aboyeli bango kaka, mofuteli nayo akosala appel na Housing ya Maine nako benga na 1-800-452-4668.

Nakoki kosalela mafuteli na ga appel po baboyeli ye na CAA?

Te. Pona bongo, okoki kosala appel pona tina na yomoko.If you are worried that someone you know has applied for this program and doesn’t really need help, you can contact the Maine State Auditor’s Fraud Hotline to make a report. MaineHousing also reserves the right to randomly select applications and request supporting documentation to check for program eligibility.


Email Updates


Please fill out the form below to join our email list for Emergency Rental Assistance Program updates.MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, disability, age, marital status or receipt of public assistance in the admission or access to or treatment in its programs and activities. In employment, MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, age, disability or genetic information. MaineHousing will provide appropriate communication auxiliary aids and services upon sufficient notice. MaineHousing will also provide this document in alternative formats upon sufficient notice. MaineHousing has designated the following person responsible for coordinating compliance with applicable federal and state nondiscrimination requirements and addressing grievances: Lauren Bustard, Maine State Housing Authority, 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330, Telephone Number 1-800-452-4668 (voice in state only), (207) 626-4600 (voice) or Maine Relay 711.