RentReliefBanner 

តើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ជួលទេ។


កម្មវិធីជំនួយជួលបន្ទាន់


រដ្ឋ Maine មានប្រាក់ជំនួយឈ្នួលផ្ទះ $200 លាន មកពី កម្មវិធីជំនួយឈ្នួលផ្ទះជាអាសន្ន (Emergency Rental Assistance Program) របស់សហព័ន្ធ។ កម្មវិធីនេះ នឹងផ្ដល់ជំនួយបង់ប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះ និងទឹកភ្លើង ដើម្បីជួយអ្នកជួលផ្ទះដែលមានសិទ្ធិទទួល រក្សាទីលំនៅឲ្យមានស្ថិរភាព។ ភ្នាក់ងារចំណាត់ការសហគមន៍ របស់រដ្ឋ Maine នឹងពិនិត្យមើលពាក្យសុំ ឆែកមើលសិទ្ធិទទួល និង គិតគូរការបង់ប្រាក់ សំរាប់ចំណាយមានសិទ្ធិទទួល ក្នុងនាមនៃក្រុមគ្រួសារ។សិទ្ធិទទួលបាន


អ្នកដាក់ពាក្យសុំភតិកៈត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នេះដើម្បីយកមកពិចារណាសម្រាប់ការជួលជំនួយ៖

ដែនកំណត់ប្រាក់ចំណូល

ប្រាក់ចំណូលគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវតែបំពេញតាមកំរិតប្រាក់ចំណូលជាក់លាក់។ ដែនកំណត់ខុសគ្នាតាមទីតាំងនិងទំហំគ្រួសារ។ ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលថាតើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃកម្មវិធី។


ReducedIncome

ការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

អ្នកត្រូវតែកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកមានការចំណាយសំខាន់ៗឬមានការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដោយសារកម្មវិធីអាយឌីអាយ -១២ រឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍គ្មានការងារធ្វើនៅចន្លោះថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ និងកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក។

HousingInstability

អស្ថិរភាពផ្ទះ

អ្នកត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកមានហានិភ័យក្នុងការក្លាយជាអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងឬអ្នកអាចនឹងបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នក។ នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃគេហដ្ឋានមានថ្លៃឈ្នួលផ្ទះថ្លៃដើមឬថ្លៃប្រើប្រាស់ឬសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបណ្តេញចេញ។


ពាក្យសុំ


OnlineIcon

ដាក់ពាក្យតាមអ៊ិនធឺរណែត

យើងជឿជាក់ថាបញ្ហាប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យសុំដែលយើងមាននៅពេលកម្មវិធីត្រូវបានដោះស្រាយត្រូវបានដោះស្រាយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយពាក្យសុំនៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសូមហៅទៅភ្នាក់ងារសកម្មភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នក។

ដើម្បីដាក់ពាក្យតាមអ៊ិនធរណេតសូមជ្រើសរើសស្រុកដែលអ្នកកំពុងរស់នៅខាងក្រោមហើយយើងនឹងនាំអ្នកទៅទីភ្នាក់ងារត្រឹមត្រូវ។

Current County:

Icon_Data

ការដាក់ពាក្យសុំក្រដាស
ទាញយកពាក្យសុំនៅទីនេះ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមអ៊ីមែលឬអ៊ីមែលទៅទីភ្នាក់ងារសកម្មភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដាក់ពាក្យសុំក្រដាសសូមទូរស័ព្ទទៅ MaineHousing តាមរយៈលេខ 1-800-452-4668 ហើយយើងនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅ។


សំណួរដែលសួរញឹកញាប់សំណួររបស់ភតិកៈ

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំនៅពេលណា?

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំ ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 1 ខែមីនា ម៉ោង 12 យប់។ ទំព័រនេះនឹងមានឡេវ “ដាក់ពាក្យសុំឥឡូវនេះ” ដែលនឹងនាំ អ្នកទៅការដាក់ពាក្យសុំ។

តើអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួល ជំនួយឈ្នួលផ្ទះ?

អ្នកជួលផ្ទះជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវតែស្របតាមលក្ខណៈទាំងអស់នេះ ដើម្បីឲ្យបានពិចារណា សំរាប់ជំនួយឈ្នួលផ្ទះ៖

 • ប្រាក់ចំណូលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ត្រូវតែស្របតាមកម្រិតប្រាក់ចំណូលដែលកំណត់។ កម្រិតគឺខុសៗគ្នា ទៅតាមទីកន្លែង និងទំហំក្រុមគ្រួសារ។ ចុចកន្លែងនេះ ដើម្បីមើលកម្រិតប្រាក់ចំណូល។ 
 • ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ត្រូវតែបានចុះថយ, មានងក្លារ, ឬមានលំបាកខ្លាំងក្លាផ្សេងទៀត ពីព្រោះតែ COVID-19 ឬ មានសិទ្ធិទទួលអត្ថប្រយោជន៍អត់ការធ្វើ នៅចន្លោះថ្ងៃទី 13 ខែមីនា 2020 និងនៅកាលបរិច្ឆេទអ្នកដាក់ពាក្យសុំ។
 • អ្នកត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកមានហានិភ័យក្នុងការក្លាយជាអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងឬអ្នកអាចបាត់បង់ផ្ទះរបស់អ្នក។ នេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃផ្ទះឬនៅពីក្រោយការជួលឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។ វាក៏អាចរួមបញ្ចូលទាំងការទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការបណ្តេញចេញឬការគំរាមកំហែងសម្រាប់ការបណ្តេញចេញ។

 

ខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីលំនៅ បានឧបត្ថម្ភប្រាក់។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំឬទេ?

អាច។ សូម្បីតែអ្នកមាន Housing Choice Voucher ឬនៅក្នុង Section 8 ក្ដី ក៏អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំ សំរាប់ផ្នែកនៃឈ្នួលផ្ទះ របស់អ្នកដែរ។ មុននឹងអ្នកដាក់ពាក្យសុំ សូមធ្វើឲ្យប្រាកដ ថាអ្នកបានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី ប្រយោជន៍ឲ្យគេអាចផ្លាស់ប្ដូរចំពោះ ឈ្នួលផ្ទះរបស់អ្នក បើសិនជាត្រូវការ។

តើកម្មវិធីមូលនិធិថ្លៃជួលផ្ទះនឹងរ៉ាប់រងអ្វីខ្លះ?

កម្មវិធីជំនួយឈ្នួលផ្ទះក្នុងគ្រាអាសន្ននេះ អាចបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ និងទឹកភ្លើងខ្លះ ដែលបានជំពាក់បកក្រោយទៅដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០។ កម្មវិធីក៏នឹងរ៉ាប់រង ដល់ទៅបីខែខាងមុខ នៃឈ្នួលផ្ទះ ដោយបង់តែមួយលើក។ ថ្លៃទឹកភ្លើង រួមមានទឹក ភ្លើង ទឹកស្អុយ សម្រាម និងម៉ាស៊ីនកំដៅ។ កម្មវិធីអាចរ៉ាប់រងថ្លៃឈ្នួលយឺតពេល សំរាប់ឈ្នួលផ្ទះ ដរាបណាថ្លៃឈ្នួលយឺតពេល គឺស្របច្បាប់ និងបានបញ្ចូលក្នុងកិច្ចសន្យាជួលរបស់អ្នក។ កម្មវិធីក៏អាចរ៉ាប់រងការចំណាយ ដូចជាអ៊ិនធើណិត។ វារ៉ាប់រងលើថ្លៃនៃការផ្លាស់លំនៅ ដូចជាថ្លៃដាក់ពាក្យសុំ ឬថ្លៃពិនិត្យ និងប្រាក់កក់ ប្រសិនបើអ្នកអ្នកត្រូវរើទៅកន្លែងផ្សេង ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-១៩។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយ សំរាប់បង់ថ្លៃទឹកភ្លើង សូម្បីតែអ្នកមិនត្រូវការជំនួយបង់ឈ្នួលផ្ទះក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែដាក។

តើកម្មវិធីនេះនឹងរ៉ាប់រងឈ្នួលផ្ទះប៉ុន្មាន សំរាប់ខ្ញុំ?

ឥតមានកំណត់រាល់ខែ ទៅលើសិទ្ធិទទួលជំនួយឈ្នួលផ្ទះទេ។ ចំនួនរាល់ខែ ត្រូវបានសំរេចដោយការបង់ប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះ ដែលបាន ព្រមព្រៀង នៅក្នុងកិច្ចសន្យាជួលរបស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងដាក់ពាក្យសុំឈ្នួលផ្ទះ បកក្រោយទៅដល់ថ្ងៃទី 13 ខែមីនា 2020 និងដល់ទៅ 3 ខែខាងមុខនៃឈ្នួលផ្ទះ នៅពេលមួយដង។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំក្នុងខែមីនា 2021 ហើយការដាក់ពាក្យសុំ អាចរ៉ាប់រងឈ្នួលផ្ទះសំរាប់ ខែមេសា ខែឧសភា និងខែមិថុនា 2021 និងឈ្នួលផ្ទះបកក្រោយ អ្វីមួយដែលអ្នកជំពាក់។ កម្មវិធីនេះអាចរ៉ាប់រង សរុបទាំងអស់ដល់ទៅ 15 ខែ នៃឈ្នួលផ្ទះរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំត្រូវតែបានជំពាក់ឈ្នួលផ្ទះ ដើម្បីឲ្យបានអត្ថប្រយោជន៍ មកពីកម្មវិធីជំនួយឈ្នួលផ្ទះថ្មីឬ?

ទេ។ អ្នកអាចនឹងដាក់ពាក្យសុំ ជំនួយឈ្នួលផ្ទះ (និង/ឬ ជំនួយបង់ប្រាក់ថ្លៃទឹកភ្លើង) ដើម្បីរ៉ាប់រងថ្លៃពីកាលកន្លងមក និង/ឬ ការ បង់ប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះពេលខាងមុខ។ អ្នកអាចនឹងដាក់ពាក្យសុំ ថ្លៃជួលផ្ទះបកក្រោយទៅដល់ថ្ងៃទី 13 ខែមីនា 2020 បើសិនត្រូវការ និងដល់ទៅ 3 ខែខាងមុខនៃឈ្នួលផ្ទះ នៅពេលមួយដង។

តើខ្ញុំនឹងនៅតែអាចទទួលជំនួយ បង់ឈ្នួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំ បន្ទាប់ពីបីខែដំបូង ដែលកម្មវិធីរ៉ាប់រងឬទេ?

អាច។ អ្នកអាចទទួលបានដល់ទៅ 15 ខែ នៃឈ្នួលផ្ទះខានបង់ និងបច្ចុប្បន្ន។ នៅពេលគ្រប់ 3 ខែដំបូង អ្នកនឹងត្រូវបានទាក់ទង (តាមទូរស័ព្ទ បើសិនអ្នកបានផ្ញើក្រដាសដាក់ពាក្យសុំ ឬតាមអ៊ីមែល បើសិនអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំតាមបណ្ដាញ) ដើម្បីសួរបើសិន អ្នកនៅតែត្រូវការជំនួយទៀត។ អ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាក់ចំណូលម្ដងទៀត បើសិនអ្នកបានផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាក់ចំណូលតែមួយខែ នៅលើកដំបូង។ អ្នកក៏នឹងត្រូវបង្ហាញ ថាអ្នកស្របតាមការតម្រូវផ្សេងទៀត នៃកម្មវិធីដែរ។ ជាបន្ទាប់មក អ្នកអាចនឹងទទួលជំនួយ ដល់ទៅបីខែថែមទៀត ជាមួយការបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលផ្ទះ/ទឹកភ្លើង។

តើខ្ញុំត្រូវតែជាអត់ការធ្វើ ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលឬ?

ទេ។ ដរាបណាអ្នកអាចបង្ហាញពីសេចក្ដីត្រូវការ និងស្របតាមការតម្រូវប្រាក់ចំណូល អ្នកមិនបាច់ជាអត់ការធ្វើ ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួល កម្មវិធីនេះឡើយ។

ខ្ញុំត្រូវតែបន្ថយម៉ោងរបស់ខ្ញុំ/បានកើនតម្លៃ ពីព្រោះតែបញ្ហាការថែទាំកូន ទាក់ទងនឹង COVID-19។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំឬទេ?

អាច។

ខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះចល័ត និងជួលដីកន្លែងខ្ញុំនៅ។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីនេះឬទេ?

អាច។ កម្មវិធីនេះ នឹងរ៉ាប់រងដីជួល និង/ឬ ផ្ទះចល័តជួល។ ថ្លៃជួលសួន នឹងមិនបានរ៉ាប់រងទេ។

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ ដើម្បីជួយជាមួយថ្លៃទឹកភ្លើង សូម្បីតែបើខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយឈ្នួលផ្ទះក៏ដោយ ឬទេ?

អាច អ្នកជួលផ្ទះអាចនឹងដាក់ពាក្យសុំជំនួយ សំរាប់បង់ថ្លៃទឹកភ្លើង សូម្បីតែបើគេមិនត្រូវការជំនួយបង់ឈ្នួលផ្ទះក៏ដោយ។ អ្នកនឹង ត្រូវបង្ហាញ ចំនួនកន្លងមក និងបច្ចុប្បន្ន ដោយផ្ដល់របាយការណ៍ថ្មីៗបំផុត មកពីក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើង។

តើខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានអ្វីខ្លះ ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ?

ជាបន្ថែមចំពោះព័ត៌មានខាងក្រោម យើងជំរុញទឹកចិត្ដអ្នកជួលផ្ទះ និងម្ចាស់ផ្ទះជួល ឲ្យនិយាយគ្នា អំពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ពីព្រោះអ្នកទាំងពីរ នឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាន នៅពេលដាក់ពាក្យសុំ។ 

ការបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល៖

អ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ប្រចាំឆ្នាំ 2020 ឬ ប្រាក់ចំណូលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក រាល់ខែបច្ចុប្បន្ន។

វត្ថុសំរាប់ ជំរើសប្រាកចំណូលប្រចាំឆ្នាំ 2020៖

វត្ថុសំរាប់ ជំរើសប្រាក់ចំណូលរាល់ខែបច្ចុប្បន្ន៖

 

 • ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ នៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក សំរាប់ឆ្នាំ 2020។

 • 2020 IRS Form 1040 សំរាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារ ទាំងអស់ អាយុ 18 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាង

 • របាយការណ៍ប្រាក់ឈ្នួល, បង្កាន់ដៃបើកប្រាក់, IRS Form W-9, IRS Form 1099 និង Schedule C បើសិនមាន ការងារខ្លួនឯង, របាយការណ៍ការប្រាក់, Form 1099 G ឬរបាយការណ៍អត្ថប្រយោជន៍ មកពីគណនី DOL ReME បើសិនអត់ការធ្វើ និងភស្ដុតាងនៃប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀត សំរាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ អាយុ 18 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាង

 • បញ្ជូនសំបុត្រសំរេចសិទ្ធិទទួល មកពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ដែលចុះកាលបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា 2020 ឬក្រោយជាង (ដូចជា TANF, HEAP, ឬ SNAP)

 

 • ប្រាក់ចំណូលរាល់ខែ នៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក នៅកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យសុំ។

 • បញ្ជូនខែចុងក្រោយបំផុត នូវរបាយការណ៍ប្រាក់ឈ្នួល នៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក, បង្កាន់ដៃបើកប្រាក់, របាយការណ៍ ការប្រាក់, របាយការណ៍អត្ថប្រយោជន៍អត់ការធ្វើ (មាននៅ លើគណនី DOL ReME), និងភស្ដុតាងនៃប្រាក់ចំណូល ផ្សេងទៀត សំរាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ អាយុ 18 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាង

ត្រៀមដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ឲ្យច្រើនបំផុតតាមអ្នកអាច។

បើសិនអ្នកមានសិទ្ធិទទួល ដោយប្រើ ជំរើសប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ 2020 និងត្រូវការជំនួយពីកម្មវិធីនេះ នៅពេលក្រោយ អ្នកនឹងមិនបាច់ផ្ដល់ព័ត៌មាននេះ ម្ដងទៀតឡើយ។

បើសិនអ្នកមានសិទ្ធិទទួល ដោយប្រើ ជំរើសប្រាក់ចំណូលរាល់ខែបច្ចុប្បន្ន និងត្រូវការជំនួយពីកម្មវិធីនេះ នៅពេលក្រោយ អ្នកនឹងមិនបាច់ផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលរាល់ខែ នៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកម្ដងទៀតឡើយ។

ភស្ដុតាងលំនៅដ្ឋាន និងឈ្នួលផ្ទះ

អ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់កិច្ចសន្យាជួលរបស់អ្នក ឬវិក្កយប័ត្រទឹកភ្លើង ដើម្បីបង្ហាញភស្ដុតាងលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក។ អ្នកក៏នឹងត្រូវ ផ្ដល់កិច្ចសន្យាជួលរបស់អ្នកដែរ ឬបង្កាន់ដៃការបង់ប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះ ជាភស្ដុតាងថាអ្នកជំពាក់ឈ្នួលផ្ទះប៉ុន្មាន។ បើសិន អ្នកមិនអាចផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះបានទេ យើងនឹងទាក់ទងទៅម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ជាក់លំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក និងអ្នកជំពាក់ប៉ុន្មាន។

ជំនួយទឹកភ្លើង

អ្នកនឹងត្រួវផ្ដល់វិក្កយប័ត្រទឹកភ្លើង ឬលិខិតដែលអ្នកត្រូវការជំនួយជាមួយ។

ព័ត៌មានម្ចាស់ផ្ទះជួល

ធ្វើឲ្យប្រាកដថាអ្នកមានឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល សំរាប់ម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ឬក្រុមហ៊ុនចាត់ចែង ភូមិលំនៅ ដែលទទួលការបង់ប្រាក់ បើសិនបានយល់ព្រម។

អ្នកអាចជំរាបម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ថាគេនឹងត្រូវបំពេញទំរង់បំពេញ។ ភ្នាក់ងារចំណាត់ការសហគមន៍ (Community Action Agency, CAA) នឹងផ្ញើពាក្យសុំឲ្យគេ និង W-9 ដើម្បីបំពេញ និងចុះហត្ថលេខា។ ការបង់ប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះ មិនអាច ធ្វើបានទេ រហូតទាល់តែម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ផ្ដល់ទំរង់បំពេញ W-9 និងបានចុះហត្ថលេខាពាក្យសុំ ផ្ញើទៅ CAA ក្នុងតំបន់ របស់អ្នក។ អ្នកមិនបាច់បារម្ភ អំពីទំរង់បំពេញ W-9 មកពីក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើងទេ។

តើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ នឹងបានបើកប្រាក់ របៀបណា?

បន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់របស់អ្នក និងម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ក៏បានបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់របស់គេមក CAA ក៏ពិនិត្យមើល និងយល់ព្រម នូវពាក្យសុំដែលមានសិទ្ធិទទួល។ បន្ទាប់មក ការបង់ប្រាក់នឹងបានផ្ញើទៅម្ចាស់ផ្ទះជួល យ៉ាងឆាប់ រហ័សបំផុត តាមរយៈសែក ឬបញ្ចូលប្រាក់ផ្ទាល់។ អ្នកនឹងត្រូវបានជំរាប នៅពេលពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានយល់ព្រម។

តើខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំ របៀបណា?

កាលណាកម្មវិធីបានចាប់ផ្ដើម អ្នកនឹងអាចដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈ៖

 • តាមបណ្ដាញ (របៀបគ្រប់គ្រាន់បំផុត ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ)។
 • ក្រដាសដាក់ពាក្យសុំ។ សូមទូរស័ព្ទទៅ MaineHousing លេខ 1-800-452-4668។ យើងនឹងយកឈ្មោះ និង អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក និងផ្ញើក្រដាសពាក្យសុំឲ្យអ្នក។ អ្នកក៏អាចទាញយក សំណៅនៃពាក្យសុំកន្លែងនេះ  ដែរ ដើម្បីផ្ដិត បំពេញ និងផ្ញើទៅ ភ្នាក់ងារចំណាត់ការសហគមន៍ ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ អ្នកអាចរកភ្នាក់ងារចំណាត់ការសហគមន៍ ក្នុងតំបន់របស់អ្នក កន្លែងនេះ 

 

តើកាលកំណត់ពេលណា ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ?

ការដាក់ពាក្យសុំ នឹងបានទទួលយក យោងលើការរមៀល ជាមូលដ្ឋាន រហូតដល់ខែកញ្ញា 2021។ បើសិនមានប្រាក់ ថែមទៀតមកពីសហព័ន្ធ សំរាប់ជំនួយឈ្នួលផ្ទះ យើងនឹងកែទំព័រនេះឲ្យទាន់បច្ចុប្បន្នភាព នៅពេលយើងបានដឹងដំណឹង។

តើកម្មវិធីនេះនឹងអស់ប្រាក់ឬទេ?

ថ្វីបើយើងមិនអាចធានាបាន ក៏យើងរំពឹងថារដ្ឋ Maine មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីជួយអ្នកជួលផ្ទះទាំងអស់ ដែលមានសិទ្ធិទទួលជំនួយ។

តើមានអ្វីកើតឡើង បើសិនម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំ នឹងមិនចូលរួមក្នុងកម្មវិធី?

អ្នកនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំ។ សូម្បីតែបើម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក នឹងមិនចូលរួមក្ដី ក៏ត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់គេ ក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នកដែរ។ កាលណាគេបានទទួលសេចក្ដីជូនដំណឹង ថាអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំ គេនឹងមានពេល 10-14 ថ្ងៃ ដើម្បីបំពេញឯកសាររបស់គេ និងផ្ញើវាត្រឡប់មកវិញ។ បើសិនគេមិនបំពេញឯកសារ ឬទាក់ទងយើងទេ យើងនឹងធ្វើការ ជាមួយអ្នក និងផ្ញើប្រាក់ឲ្យអ្នក។

បើសិនម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នកមិនចូលរួមទេ ហើយអ្នកមិនអាចបង្ហាញកិច្ចសន្យាជួល ឬបង្កាន់ដៃឈ្នួលផ្ទះ ដោយមានចំនួនឈ្នួលផ្ទះ របស់អ្នកបានទេ យើងនឹងបើកប្រាក់ឲ្យអ្នកដល់ទៅ 100% នៃ តម្លៃទីផ្សារសមរម្យ (Fair Market Rate, FMR)។ អ្នកអាចរក FMR សំរាប់តំបន់របស់អ្នក នៅកន្លែងនេះ។ 

តើមានអ្វីកើតឡើង បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ? តើខ្ញុំគួរតែទាក់ទងអ្នកណា អំពីពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ កាលណាវាត្រូវបានបញ្ជូន?

បើសិនអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាមបណ្ដាញ បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់អ្នកមក អ្នកនឹងបាននាំទៅទំព័រមួយ ដែលមានព័ត៌មានថែមទៀត អំពីអ្វីកើតឡើងជាបន្ទាប់ទៀត។ កាលណា CAA របស់អ្នក នាំចូលពាក្យសុំរបស់អ្នកមក អ្នកនឹងទទួលអ៊ីមែលមួយ ថាពាក្យសុំរបស់អ្នកកំពុងតែបានគិតគូរ។ អ្នកក៏នឹងទទួលអ៊ីមែលមួយដែរ នៅពេលការដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវបានយល់ព្រមសំរាប់ការបង់ប្រាក់។ ភ្នាក់ងារចំណាត់ការសហគមន៍ (CAA) របស់រដ្ឋ Maine នឹងចាត់ចែងកម្មវិធីតាមតំបន់ និងចំណុចជាបឋមរបស់អ្នក នៃការទាក់ ទង សំរាប់សំណួរ។ ចុចកន្លែងនេះ ERA Program CAA Contacts បើសិនអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ជាមួយក្រដាសដាក់ពាក្យសុំ អ្នកនឹងទទួលអ៊ីមែលមួយ បើសិនអ្នកបានបញ្ចូលវា នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក ឬតាមការទូរស័ព្ទមក។ គេនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នក ឬផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យអ្នក នៅពេលគេបានទទួលពាក្យសុំរបស់អ្នក និងនៅពេលវាត្រូវបានយល់ព្រម សំរាប់ការបង់ប្រាក់។

តើមានអ្វីថ្មី ចំពោះជំនួយឈ្នួលផ្ទះសានេះ?

កម្មវិធីជំនួយឈ្នួលផ្ទះជាអាសន្នថ្មី ផ្ដល់ជូនផលប្រយោជន៍ជាច្រើន។

 • នេះគឺជាកម្មវិធីយូរ ជាជាងពីមួយខែទៅមួយខែ។ នេះមានន័យថា ការតម្រូវគឺខ្ជាប់ខ្ជួន និងការដាក់ពាក្យសុំ នឹងត្រូវបានសម្រិតសម្រាំង។
 • កម្មវិធីនេះអាចរ៉ាប់រងដល់ទៅ 15 ខែ នៃការបង់ប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះរបស់អ្នក។ វារ៉ាប់រងឈ្នួលផ្ទះដែលមិនបានបង់បកក្រោយទៅដល់ថ្ងៃទី 13 ខែមីនា 2020 បូកបីខែចូលទៅអនាគត ជាមួយការដាក់ពាក្យសុំមួយ។ អ្នកក៏នឹងមានជំរើសដែរ ដើម្បីបញ្ជាក់បើសិនអ្នកចង់បន្ដអត្ថប្រយោជន៍ បន្ទាប់ពីបីខែដំបូង។
 • កម្មវិធីនេះអាចនឹងរ៉ាប់រង តម្លៃទឹកភ្លើងខ្លះ ទោះបើអ្នកត្រូវការ ឬមិនត្រូវការជំនួយ បង់ឈ្នួលផ្ទះរបស់អ្នកក៏ដោយ។
 • បើសិនអ្នកឋិតក្នុងហានិភ័យ នៃការគ្មានលំនៅ អ្នកក៏អាចនឹងមានសិទ្ឌិទទួល សេវាផ្សេងទៀតដែរ។ ព័ត៌មានថែម ទៀតអំពីការនេះ នឹងបានផ្ដល់ជូនឆាប់ៗ។

 

ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីនេះពីមុន មុនវាបានបិទនៅថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូ 2020 ប៉ុន្ដែពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ មិនត្រូវបានគិតគូរ/ម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំ មិនបានបង់ប្រាក់ទេ។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វី?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការបង់ថ្លៃម្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ជំនួយជួលពីមុនសូមទូរស័ព្ទទៅ MaineHousing តាមរយៈលេខ 1-800-452-4668 ។

តើខ្ញុំអាចទទួលសភាពការណ៍ អំពីកម្មវិធីនេះនៅឯណា?

សូមបំពេញទំរង់បំពេញខាងក្រោម ដើម្បីចូលរួមក្នុងបញ្ជីអ៊ីមែលរបស់យើង សំរាប់សភាពការណ៍ នៃកម្មវិធីជំនួយឈ្នួលផ្ទះ ជាអាសន្ន។ យើងនឹងចែកចាយសភាពការណ៍ ស្ដីពីកម្មវិធីនេះ តាមរយៈបញ្ជីអ៊ីមែល បិទប្រកាសនៅទីនេះ និងនៅលើវេទិការ សង្គមព័ត៌មានរបស់យើង។

តើខ្ញុំហៅអ្នកណា បើសិនខ្ញុំមានសំណួរអំពីកម្មវិធីនេះ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការបង់ថ្លៃម្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ជំនួយជួលពីមុនសូមទូរស័ព្ទទៅ MaineHousing តាមរយៈលេខ 1-800-452-4668 ។

តើខ្ញុំអាចត្រូវបានបណ្ដេញចេញ ខណៈកំពុងរង់ចាំប្រាក់ទាំងនេះឬទេ?

ច្បាប់សហព័ន្ធស្តីពីការបណ្តេញចេញរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១ ។ នេះមានន័យថាម្ចាស់ដីមិនអាចបណ្តេញអ្នកជួលចេញបានទេព្រោះមិនមានការបង់ប្រាក់ជួលអំឡុងពេល COVID-១៩ ។ បើសិនអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខ នឹងការបណ្ដេញចេញ ឬអ្នកអាចនឹងភ័យខ្លាច សូមទាក់ទង Pine Tree Legal Assistance

ខ្ញុំគឺមិនមែនជាអ្នកជួលផ្ទះទេ ប៉ុន្ដែខ្ញុំមានប្រាក់បុលទិញផ្ទះ។ តើមានជំនួយសំរាប់ខ្ញុំឬទេ?

គួរឲ្យស្ដាយណាស់ កម្មវិធីជំនួយឈ្នួលផ្ទះជាអាសន្ន គឺមានសំរាប់តែអ្នកជួលផ្ទះប៉ុណ្ណោះ។ បើសិនអ្នកមានខ្ចីប្រាក់ពី MaineHousing សូមទាក់ទងអ្នកផ្ដល់សេវាខ្ចីប្រាក់បស់អ្នក និងសួរពីរបៀបទទួលជំនួយ តាមរយៈកម្មវិធី MaineHousing។ សំរាប់ប្រាក់បុលទិញផ្ទះ តាមរយៈម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងទៀត យើងជំរុញទឹកចិត្ដអ្នក ឲ្យទាក់ទងអ្នកផ្ដល់ប្រាក់បុលទិញផ្ទះរបស់អ្នក (ភ្នាក់ងារដែលផ្ញើរបាយការណ៍ ប្រាក់បុលទិញផ្ទះរបស់អ្នក) និងនិយាយជាមួយគេ។

ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបើខ្ញុំគ្មានប្រាក់ចំណូល? តើខ្ញុំនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំបានទេ? តើខ្ញុំនៅតែត្រូវផ្ញើឯកសារអ្វីខ្លះទៀតដែរឬទេ?

បើអ្នកគ្មានប្រាក់ចំណូល កម្មវិធីនេះនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំបាន។ អ្នកមិនចាំបាច់ផ្ញើឯកសារអ្វីនោះទេ។

ខ្ញុំបានខ្ចីលុយគេដើម្បីបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ/ខ្ញុំបានបង់ថ្លៃជួលផ្ទះតាមកាតក្រេឌីតរួចហើយ។ តើកម្មវិធីនេះនឹងសងលុយទាំងនោះមកខ្ញុំវិញដែរឬទេ?

អត់ទេ។ យើងមិនអាចសងលុយនោះទៅអ្នកវិញទេ។ កម្មវិធីនេះ គឺសម្រាប់តែថ្លៃជួលផ្ទះ ដែលមិនទាន់បានបង់ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ យើងចាត់ទុកការត្រូវការខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះ ថាជាភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រូវការជំនួយចាំបាច់ សម្រាប់កម្មវិធីនេះ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត ដើម្បីបានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយនេះផងដែរ។

តើខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ការងាររបស់ខ្ញុំសិន ឬត្រូវមានប្រាក់ចំណូលទាបជាងមុនសិន ទើបអាចដាក់ពាក្យបានឬ?

អត់ទេ។ អ្នកគ្រាន់តែបំពេញឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់ចំណូល (LINK) ឬចំណាយរបស់អ្នកបានកើនឡើងដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ឬអ្នកមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ឬថ្លៃទឹកភ្លើង។

តើចំណាយកើនឡើងដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទណា ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ?

មានជម្រើសច្រើន។ ជម្រើសទាំងនោះរួមមាន៖

 • វិកយបត្រទឹកភ្លើងថ្មី ឬថ្លៃជាងមុន ព្រោះអ្នកត្រូវនៅផ្ទះច្រើនជាងមុន
 • ថ្លៃអ៊ិនធើណិតថ្មី ឬថ្លៃជាងមុន ដោយសារអ្នកត្រូវទាក់ទងគ្នាច្រើនតាមអ៊ិនធើណិត ឬកូនរបស់អ្នកត្រូវការប្រើអ៊ិនធើណិត សម្រាប់ការសិក្សាពីចម្ងាយ
 • វិកយបត្រទិញម្ហូបអាហារថ្លៃជាងមុន
 • ថ្លៃព្យាបាលជំងឺដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩
 • ថ្លៃថៃទាំកុមារឡើងខ្ពស់ជាងមុន
 • ថ្លៃចំណាយក្នុងផ្ទះកើនឡើងជាងមុន
ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅផ្នែកលំនៅដ្ឋានរដ្ឋម៉េន MaineHousing តាមលេខទូរស័ព្ទ 1-800-452-4668 យើងអាចជួយអ្នកបាន។

 

តើខ្ញុំបានអ្វីជាសម្អាង ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែក“អស្ថេរភាពលំនៅដ្ឋាន”?

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺគ្រាន់តែបង្ហាញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការខកបង់ថ្លៃទឹកភ្លើង ឬថ្លៃជួលផ្ទះ។ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ប៉ុន្តែត្រូវការជំនួយសម្រាប់រយៈពេលពីរបីខែទៅមុខទៀត អ្នកអាចចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយ ដោយប្រាប់ថាអ្នកត្រូវការជំនួយ។ យើងមិនអាចបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងសម្រាប់ពេលអនាគតបានទេ ព្រោះយើងត្រូវការឯកសារដែលតម្រូវឲ្យបង់ឥឡូវ ពីក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើង។

តើកម្មវិធីនេះអាចបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងរបស់ខ្ញុំទៅពេលខាងមុខ ដូចបង់ថ្លៃជួលផ្ទះបានដែរឬទេ?

អត់ទេ។ យើងត្រូវការឯកសារឥឡូវ ឬត្រូវការវិកយបត្របច្ចុប្បន្នពីក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើង។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេច បើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំ លើសកម្រិតកំណត់បន្តិចបន្តួច សម្រាប់តំបន់ខ្ញុំ? តើមានអ្វីដែលអាចជួយខ្ញុំបាន?

ប្រហែលអាច។ យើងអាចពិនិត្យមើលវិកយបត្រជាក់លាក់មួយចំនួន ឬ ថ្លៃចំណាយរបស់អ្នក រួចដកវាចេញពីប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។ ថ្លៃចំណាយទាំងនេះ រួមមានទាំងថ្លៃបង់អាហារកិច្ចកូន ឬថ្លៃពេទ្យ/ថ្លៃទិញថ្នាំ។ សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអ្វី។

ខ្ញុំអត់មានម៉ាស៊ីនស្កែន និងមានឯកសារជាក្រដាស ដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យសុំនេះ។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច?

អ្នកអាចថតរូបឯកសារនេះ ដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃ រួចផ្ញើវាទៅកាន់ភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ដោយផ្ញើតាម link ដែលគេផ្ញើទៅអ្នក ឬតាមអ៊ីម៉េល (LINK)។ អ្នកអាចថតចម្លងឯកសារទាំងនោះ រួចយកវាទៅដាក់ក្នុងប្រអប់សំបុត្រ ឬផ្ញើវាតាមប្រៃសនីយ៍ទៅភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។

ខ្ញុំត្រូវការជំនួយក្នុងការបំពេញពាក្យសុំនេះ។ តើមាននរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

បាទ/ចាស មានអ្នកជួយ។ អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។  ពួកគេអាចជួយបំពេញពាក្យសុំនេះ តាមទូរស័ព្ទ។ អ្នកក៏អាចពឹងបងប្អូនអ្នក ឬមិត្តភក្តិអ្នកឲ្យជួយបំពេញវាតាមអ៊ិនធើណិតក៏បាន។

តើម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ដែលខុសពីកម្មវិធីលើកមុនឬទេ?

បាទ/ចាស។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ ម្ចាស់ផ្ទះជួលនឹងត្រូវបញ្ជាក់ថា ពួកគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ។ ពួកគាត់អាចប្រើបង្កាន់ដៃបង់ពន្ធ ឬប្លង់ផ្ទះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះ ពួកគាត់នឹងត្រូវការបញ្ជាក់ថា ពួកគាត់ពិតជាគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះមែន។ ម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉េលមួយ នៅពេលដែលកុំព្យូទ័រចាប់ផ្តើមពិនិត្យមើលពាក្យសុំរបស់អ្នក។

ខ្ញុំកំពុងជួលផ្ទះមែន តែផ្តល់ជម្រើឲ្យខ្ញុំទិញផ្ទះនោះ។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំបានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបាន ដរាបណាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារអ្នក ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើផ្ទះនោះ ឬកំពុងបង់រម្លស់ផ្ទះនោះ។ អ្នកត្រូវតែផ្តល់ឯកសារជួលផ្ទះនោះ។

ខ្ញុំជួលផ្ទះពីឳពុកម្ដាយខ្ញុំ ឬពីបងប្អូនខ្ញុំ។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំបានទេ?

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបាន តែក្នុងករណីអ្នករស់នៅដាច់ពីម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នក។ មានន័យថាអ្នកត្រូវមានផ្ទះបាយ និងបន្ទប់ទឹកដាច់ដោយឡែកពីម្ចាស់ផ្ទះ។ យើងត្រូវការសំបុត្រជួលផ្ទះពីមុន និងភ័ស្តុតាងនៃប្រវត្តិបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនោះ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការជួល។ អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យសុំបានទេ ប្រសិនបើអ្នកជាបងប្អូនម្ចាស់ផ្ទះ និងបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនោះ ដោយគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ អ្នកអាចទាក់ទងផ្នែកលំនៅដ្ឋានរដ្ឋម៉េន MaineHousing តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 1-800-452-4668 ។ យើងអាចជួយបាន។

ខ្ញុំនៅបន្ទប់មួយជាមួយមិត្តរួមបន្ទប់ ហើយខ្ញុំត្រូវការជំនួយក្នុងការបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ប៉ុន្តែមិត្តរួមបន្ទប់ខ្ញុំ មិនត្រូវការជំនួយទេ។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំបានឬទេ?

បាទ/ចាស។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយសម្រាប់ចំណែកថ្លៃជួលផ្ទះរបស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលរបស់មិត្តរួមបន្ទប់អ្នកនៅក្នុងពាក្យសុំនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ នោះថ្លៃជួលផ្ទះដែលជាចំណែកបង់របស់អ្នក គេនឹងបង់ទៅម្ចាស់ផ្ទះឲ្យអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបង់ថ្លៃជួលផ្ទះទៅម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ម្ចាស់ផ្ទះអ្នកត្រូវផ្តល់ឯកសារជាក់លាក់មួយចំនួន។ ពួកគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មាននោះ តាមអ៊ីម៉េល នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំភ្លាម។ ប្រសិនបើអ្នកបង់ថ្លៃជួលផ្ទះទៅឲ្យមិត្តរួមបន្ទប់របស់អ្នក អ្នកត្រូវផ្ញើឯកសារប្រវត្តិបង់ប្រាក់នេះ។

តើធ្វើដូចម្ដេចបើគេបដិសេធពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ? តើខ្ញុំអាចប្តឹងជំទាស់បានទេ?

បាទ/ចាស។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្ដឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចនោះ អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារ CAA ដែលបដិសេធពាក្យសុំរបស់អ្នកនោះ រួចប្រាប់គាត់ថាអ្នកចង់ប្ដឹងជំទាស់។ មនុស្សម្នាក់ផ្សេង នៅទីភ្នាក់ងារ CAA នឹងពិនិត្យពាក្យសុំរបស់អ្នកឡើងវិញ។ ប្រសិនបើពួកគាត់សម្រេចដូចគ្នា អ្នកអាចប្ដឹងជំទាស់ទៀត ទៅផ្នែកលំនៅដ្ឋានរដ្ឋម៉េន MaineHousing តាមលេខទូរស័ព្ទ 1-800-452-4668។


សំណួរម្ចាស់ផ្ទះ

តើប្រាក់នៃកម្មវិធីជំនួយឈ្នួលផ្ទះជាអាសន្ន នឹងមកពីណា?

កម្មវិធីជំនួយឈ្នួលផ្ទះជាអាសន្ន គឺបានផ្ដល់ប្រាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ MaineHousing (អាជ្ញាធរទីលំនៅរដ្ឋ Maine)។ វានឹងបានចាត់ចែងតាមតំបន់ ដោយភ្នាក់ងារចំណាត់ការសហគមន៍ របស់រដ្ឋ Maine។

តើកម្មវិធីនេះនឹងបើកនៅពេលណា?

យើងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលយកពាក្យសុំ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 1 ខែមីនា ម៉ោង 12 យប់។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ បើសិនខ្ញុំមានអ្នកជួលផ្ទះ កំពុងតែដាក់ពាក្យសុំ?

អ្នកនឹងត្រូវបានជំរាប អំពីអ្វីៗដែលត្រូវការ ដើម្បីបំពេញ និងចុះហត្ថលេខា ពាក្យសុំមួយខ្លី ជាធម្មតា។ អ្នកអាចមើលគំរូពាក្យសុំ កន្លែងនេះ ។ អ្នកក៏នឹងត្រូវផ្ដល់ W-9 ដែរ បើសិនអ្នកមិនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជំនួយឈ្នួលផ្ទះពីមុនទេ។ អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងជួលផ្ទះ រវាងអ្នកនិងអ្នកជួលផ្ទះ ដែលដាក់ពាក្យសុំក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងជួលផ្ទះ អ្នកត្រូវផ្ញើភ័ស្តុតាង ដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ (មានដូចជាប្លង់ផ្ទះ ឬវិកយបត្រពន្ធ)។ ប្រសិនបើអ្នកជួលផ្ទះអ្នក ដាក់ពាក្យសុំ ភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក នឹងផ្ញើអ៊ីម៉េល ឬទូរស័ព្ទទៅអ្នក និងប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងអំពីរបៀបដាក់ឯកសារនោះ។ អ្នកត្រូវតែផ្តល់ឯកសារថតចម្លងទៅអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក ដោយមានចុះហត្ថលេខារបស់អ្នក។
អ្នកត្រូវឆ្លើយតបទៅភ្នាក់ងារ CAA វិញ ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ៖ ១០ ថ្ងៃ ប្រសិនបើគេទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីម៉េលទៅអ្នក ឬ ១៤ ថ្ងៃ ប្រសិនបើគេទាក់ទងអ្នកតាមសំបុត្រប្រៃសនីយ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលកំណត់នោះ អ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នកនឹងទទួលបានមូលនិធិនោះពីកម្មវិធី។

 

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំឈ្នួលផ្ទះ ក្នុងនាមនៃអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានឬទេ?

អ្នកអាចនឹងជួយអ្នកជួលផ្ទះ បំពេញពាក្យសុំរបស់គេ។ អ្នកក៏អាចនឹងចាប់ផ្ដើម ដំណើរការដោយបញ្ជូន ពាក្យសុំសំរាប់ ម្ចាស់ផ្ទះជួល ជាមួយព័ត៌មានរបស់អ្នកជួលផ្ទះ។ តាំងពីនេះទៅ ភ្នាក់ងារចំណាត់ការសហគមន៍ ក្នុងតំបន់របស់អ្នក នឹងទាក់ទងអ្នកជួលផ្ទះរបស់ អ្នក។

តើមានកម្រិតអ្នកជួលផ្ទះប៉ុន្មាននាក់ ដែលខ្ញុំមាន កំពុងប្រើកម្មវិធីឬទេ?

ទេ។

បើសិនអ្នកជួលផ្ទះ ពុំមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ តើគេអាចត្រូវបានបណ្ដេញឬទេ?

Landlords can still file for eviction in Maine state courts, however, the federal government has a temporary eviction until July 31, 2021, which allows tenants to cover evictions.

តើខ្ញុំនឹងបានបើកប្រាក់ របៀបណា?

អាស្រ័យទៅលើព័ត៌មានអ្វីៗ ដែលបានផ្ដល់នៅលើពាក្យសុំ និងកិច្ចព្រមព្រៀង អ្នកនឹងទទួលប្រាក់តាមរយៈ ការបញ្ចូលប្រាក់ផ្ទាល់ ឬសែក។

អ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំពីមុន ប៉ុន្ដែខ្ញុំមិនបានទទួលប្រាក់ទេ។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វី?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទូទៅអំពីកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទទៅ MaineHousing តាមរយៈលេខ 1-800-452-4668 ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរជាក់លាក់អំពីពាក្យសុំរបស់អ្នកសូមទូរស័ព្ទទៅ CAA ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ប្រសិនបើខ្ញុំបានទទួលប្រាក់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះ សម្រាប់រយៈពេលពីរបីខែទៅមុខ ហើយអ្នកជួលផ្ទះខ្ញុំឈប់ជួលនៅតទៅទៀ។ តើខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់នោះទៅកម្មវិធីនេះវិញឬ?

បាទ/ចាស។ អ្នកត្រូវតែបង់ប្រាក់នោះទៅកម្មវិធីនេះវិញ សម្រាប់ខែណាដែលអ្នកជួលផ្ទះអ្នក ឈប់នៅផ្ទះនោះ។

តើធ្វើដូចម្ដេចបើខ្ញុំមិនចង់ចូលរួម?

យើងសង្ឃឹមថាម្ចាស់ផ្ទះ ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ប៉ុន្តែយើងមិនអាចតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវតែចូលរួមនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី អ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក អាចដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់កម្មវិធីនេះបាន ដោយគ្មានអ្នក ហើយពួកគាត់នៅតែទទួលបានប្រាក់ជំនួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ចូលរួម សូមប្រាប់ភ្នាក់ងារ CAA ឲ្យបានដឹង នៅពេលពួកគាត់ទាក់ទងអ្នក។

តើធ្វើដូចម្ដេចបើអ្នកជួលផ្ទះខ្ញុំបដិសេធក្នុងការចូលរួម? តើខ្ញុំនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួសពួកគាត់បានទេ?

យើងសង្ឃឹមថាអ្នកជួលផ្ទះចូលរួម ប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យពួកគាត់ដាក់ពាក្យសុំទេ។ អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួសពួកគាត់បានទេ។

តើខ្ញុំអាចតម្លើងថ្លៃជួលផ្ទះ សម្រាប់អ្នកជួលដែលបានដាក់ពាក្យសុំក្នុងកម្មវិធីនេះបានឬទេ?

អ្នកអាចតម្លើងថ្លៃជួលផ្ទះក្នុងឆ្នាំ ២០២១បាន តែក្នុងករណីដែលការតម្លើងថ្លៃនោះ មានបញ្ចូលក្នុងកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ ដែលព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីជួលផ្ទះដំបូងមកតែប៉ុណ្ណោះ។

តើអ្នកជួលផ្ទះខ្ញុំអាចប្តឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចបានដែរឬទេ ប្រសិនបើគេបដិសេធពាក្យសុំរបស់ពួកគាត់?

បាទ/ចាស។ ប្រសិនបើអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក ប្តឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចនោះ ពួកគាត់អាចទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារ CAA រួចប្រាប់ពួកគាត់ថា គាត់ចង់ប្តឹងជំទាស់។ មនុស្សម្នាក់ផ្សេងនៅទីភ្នាក់ងារ CAA នឹងពិនិត្យពាក្យសុំរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញ។ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារ CAA សម្រេចដូចគ្នា អ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក អាចប្ដឹងជំទាស់ទៀត ដោយទូរស័ព្ទទៅខាងលំនៅដ្ឋានរដ្ឋម៉េន MaineHousing តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 1-800-452-4668។

តើខ្ញុំអាចប្តឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់ភ្នាក់ងារ CAA ជំនួសអ្នកជួលផ្ទះខ្ញុំបានដែរឬទេ?

អត់ទេ។ ប៉ុន្តែ អ្នកអាចផ្តើមបណ្ដឹងជំទាស់នោះ តាងនាមឲ្យខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។If you are worried that someone you know has applied for this program and doesn’t really need help, you can contact the Maine State Auditor’s Fraud Hotline to make a report. MaineHousing also reserves the right to randomly select applications and request supporting documentation to check for program eligibility.


Email Updates


Please fill out the form below to join our email list for Emergency Rental Assistance Program updates.  MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, disability, age, marital status or receipt of public assistance in the admission or access to or treatment in its programs and activities. In employment, MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, age, disability or genetic information. MaineHousing will provide appropriate communication auxiliary aids and services upon sufficient notice. MaineHousing will also provide this document in alternative formats upon sufficient notice. MaineHousing has designated the following person responsible for coordinating compliance with applicable federal and state nondiscrimination requirements and addressing grievances: Lauren Bustard, Maine State Housing Authority, 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330, Telephone Number 1-800-452-4668 (voice in state only), (207) 626-4600 (voice) or Maine Relay 711.